Мал атлас на македонските дијалекти
(според материјалите на ОЛА)

Прашање Литературен назив