Home Page Image

 
Editors
Zuzanna Topolińska
Milica Mirkulovska
 
 
Reviewers
prof. Victor A. Friedman (Chicago)
prof. Predrag Piper (Belgrade)
Content

Зузана Тополињска
СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ СЕГАШНОСТ ВО СЛОВЕНСКИТЕ И ВО БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ (ВОВЕД) [.pdf,120K]

Елка Јачева-Улчар
СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК  И МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК [.pdf,164K]

Убавка Гајдова
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК [.pdf,136K]

Елена Петроска
БУГАРСКИ ЈАЗИК [.pdf,186K]

Веселинка Лаброска
СРПСКИ ЈАЗИК [.pdf,115K]

Станислава-Сташа Тофоска
ХРВАТСКИ ЈАЗИК (со македонски паралели) [.pdf,144K]

Милица Миркуловска
СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИK [.pdf,128K]

Зузана Тополињска
ПОЛСКИ  ЈАЗИК [.pdf,127K]

Зузана Тополињска
ГОРНОЛУЖИЧКИ ЈАЗИК [.pdf,68K]

Елени Бужаровска
РУСКИ ЈАЗИК [.pdf,139K]

Ваљбона Тоска
АЛБАНСКИ ЈАЗИК [.pdf,132K]

Елени Бужаровска
ГРЧКИ ЈАЗИК [.pdf,103K]

Марјан Марковиќ
АРОМАНСКИ ЈАЗИК [.pdf,145K]

Елена Петроска, Станислава-Сташа Тофоска
СИНТЕЗА 1.ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ СЕГАШНОСТ ВО СЛОВЕНСКИТЕ И БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ [.pdf,185K]

Елени Бужаровска, Убавка Гајдова, Веселинка Лаброска
СИНТЕЗА 2. СЕКУНДАРНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА СЕГАШНОСТ – ТРАНСПОЗИЦИИ. СОСТОЈБАТА ВО БАЛКАНСКИТЕ И ВО СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ [.pdf,302K]

Зузана Тополињска
СИНТЕЗА 3. СЕКУНДАРНИ ФУНКЦИИ НА ПАРАДИГМИТЕ ЧИЈА ОСНОВНА ФУНКЦИЈА Е ИЗРАЗУВАЊЕ СЕГАШНОСТ [.pdf,111K]

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

КРАТЕНКИ И СИМБОЛИ [.pdf,29K]

ДОДАТОК [.pdf,21K]

Ваљбона Тоска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК [.pdf,49K]

Елени Бужаровска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО ГРЧКИОТ  ЈАЗИК [.pdf,107K]

Зузана Тополињска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО ПОЛСКИОТ  ЈАЗИК [.pdf,54K]

Елени Бужаровска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО РУСКИОТ  ЈАЗИК [.pdf,87K]

Милица Миркуловска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ  ЈАЗИК [.pdf,120K]

Веселинка Лаброска
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО СРПСКИОТ  ЈАЗИК [.pdf,49K]

Елка Јачева-Улчар
ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИОТ  ЈАЗИК[.pdf,47K]