Home Page Image

 
Editors
Zuzanna Topolińska
Marjan Markovikj
Milica Mirkulovska
 
 
Reviewers
prof. Victor A. Friedman (Chicago)
prof. Predrag Piper (Belgrade)
Content

Зузана Тополињска
ВОВЕД [.pdf,93K]

Елка Јачева-Улчар
Перфектот во старословенскиот јазик - форма и значење (врз примери од македонски црковнословенски ракописи) [.pdf,178K]

Убавка Гајдова
Употребата на сум-перфектот при раскажувањето на народните приказни во дијалектите на македонскиот јазик [.pdf,98K]

Елена Петроска
Евиденцијалноста и евиденцијалните стратегии во македонскиот јазик [.pdf,246K]

Станислава-Сташа Тофоска
VERBA DICENDI како лексички показатели на евиденцијалноста и нивниот сооднос со граматичките показатели на евиденцијалност во македонскиот јазик [.pdf,257K]

Лилјана Митковска, Елени Бужаровска
За употребата на има-перфектот во македонскиот стандарден јазик во релација со конкурентните глаголски форми [.pdf,426K]

Веселинка Лаброска
Инвентарот и функционалната оптовареност на парадигмите со помошните глаголи 'esse' и 'habere' во српскиот јазик [.pdf,281K]

Sonja Wölke
Perifrastiske paradigmy z esse a habere w hornjoserbšćinje [.pdf,254K]

Ангелина ПАНЧЕВСКА, Соња МИЛЕНКОВСКА
Перифрастични конструкции со 'esse' и 'habere' во полскиот јазик [.pdf,275K]

Марјан Марковиќ
Конструкции со 'esse' i 'habere' vo ароманскиот [.pdf,283K]

Елена Ю. Иванова
Поле экзистенциальности в русском и македонском языках [.pdf,396K]

SUMMARY [.pdf,65K]