E-Publishing

 

Collective works

2005

Ареална лингвистика: теории и методи

Areal linguistics: theories and methods

2008

Ареална лингвистика како пат кон реконструкција на јазичната и културната еволуција

Areal linguistics as a path to the reconstruction of linguistic and cultural evolution

2009

Граматички средства за изразување ‛сегашност’ во словенските и во балканските јазици

Grammatical means for expressing ‛present’ in Slavic and Balkan languages

2011

Перифрастични конструкции со "esse" и "habere" во словенските и во балканските јазици

Periphrastic constructions with "esse" and "habere" in Slavic and Balkan languages

 2012

Прилози на МАНУ XXXVI 1–2 ;
Прилози посветени на академик Зузана Тополињска

Contributions, MANU, XXXVI 1–2 ;
Contributions dedicated to acad. Zuzanna Topolińska

2014

СУБЈУНКТИВ - со посебен осврт на македонските да-конструкции

SUBJUNCTIVE - with special reference to the Macedonian da-constructions

2016

Релацијата СЕЛО > ГРАД на словенската територија денес (лингвистичко – социолошка анализа)

Relation VILLAGE > TOWN on the Slavic territory today (linguistic – sociological analysis)

2018

Статусот на модалната морфема „би“ во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици

The status of the modal morpheme "bi" in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages

2019

Зборник на трудови од Меѓународната научна манифестација МАКЕДОНИСТИЧКИ ДЕНОВИ ВО МАНУ

Proceedings of the International Scientific Symposium DAYS OF MACEDONIAN LINGUISTICS IN MANU

2020

уредник: Марјан Марковиќ
Лингвистички атлас на македонските дијалекти (според материјалите на Општословенскиот лингвистички атлас - ОЛА)

editor: Marjan Markovikj
Linguistic atlas of Macedonian dialects (based on data from the Common Slavic Linguistic Atlas – OLA)

2021


Прилози на МАНУ XLVI 1; Прилози посветени на акад. Зузана Тополињска


Contributions, MANU, XLVI 1; Contributions dedicated to acad. Zuzanna Topolińska

 

2023

Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвиситчка анализа на релација Србија-Македонија (Том 2)


Language as а Record of Culture in the Ethnological and Linguistic Analysis Serbia ⁓ Macedonia (vol. 2)

 

Monographs

 

2000

Божидар Видоески
Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик

Božidar Vidoeski
The phonological bases of the dialects of the Macedonian language

 

2001

приредил: Марјан Марковиќ, според: Божидар Видоески
Дијалектологија на македонскиот јазик I

Edited by: Marjan Markovikj; according to: Božidar Vidoeski
Dialectology of the Macedonian language I

 

2007

приредил: Марјан Марковиќ, според: Божидар Видоески
Дијалектологија на македонскиот јазик II

Edited by: Marjan Markovikj; according to: Božidar Vidoeski
Dialectology of the Macedonian language II

 

2007

Марјан Марковиќ
Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст)

Marjan Markovikj

The Aromanian and Macedonian dialects of the Ohrid-Struga region (in a Balkan context)

 

 

2007

Зузана Тополињска
Полски - македонски, Граматичка конфронтација
8. Развитокот на граматичките категории

Polish ~ Macedonian, Grammatical confrontation,
8. Development of grammatical categories ;

 

2009

Зузана Тополињска
Полски - македонски, Граматичка конфронтација, 9. Негација

Polish ~ Macedonian, Grammatical confrontation, 9. Negation

 

2008

Zuzanna Topolińska

Z Polski do Macedonii, Studia językoznawcze, Tom 1
Problemy predykacji

 

2009

Zuzanna Topolińska

Z Polski do Macedonii, Studia językoznawcze, Tom 2
Problemy nominacji
Varia

 

2007

Харалампие Поленаковиќ
Турските елементи во ароманскиот

Haralampie Polenaković
Turkish elements in Aromanian

 

2011

Виктор А. Фридман
Македонистички студии

Victor A. Friedman
Macedonian studies

 

2015

Виктор А. Фридман
Македонистички студии 2

Victor A. Friedman
Macedonian studies 2

 

2015

Зденка Рибарова (редактор)
Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници при МКС I

Zdenka Ribarova (Editor)
Comparative Index towards the dictionaries produced under the Commission for Old Church Slavonic Lexicology and Lexicography at ICS I

 

2018

Зденка Рибарова (редактор)
Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници при МКС II

Zdenka Ribarova (Editor)
Comparative Index towards the dictionaries produced under the Commission for Old Church Slavonic Lexicology and Lexicography at ICS II

 

2019

Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска
Македонски-полски, Семантичка деривација на одбрани прасловенски корени

Marjan Markovikj, Zuzanna Topolińska
Macedonian~Polish, Semantic derivation of selected proto-slavic roots of human activities

 

2021

И. Савицка, Б. Геразов, В. Лаброска, А. Цихнерска, А. Травињска,
Супрасегментална фонетика и фонологија, Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик

I. Sawicka, B. Gerazov, V. Labroska, A. Cychnerska, A. Travińska,
Suprasegmental phonetics and phonology, Phonetics and phonology of the Macedonian standard language

 

2021

Казимјера М. Солецка
Еволуција на одбрани прасловенски корени за преместување во просторот (македонско - полска конфронтација)

Kazimiera M. Solecka
The Evolution of Selected Common Slavic Roots Connected with Motion in Space: A Macedonian - Polish Contrastive Grammatical Study

 

2022

И. Савицка, А. Травињска, В. Лаброска, А. Цихнерска, Б. Геразов
Сегментална фонетика и фонологија, Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик

I. Sawicka, A. Travińska, V. Labroska, A. Cychnerska,B. Gerazov
Segmental phonetics and phonology, Phonetics and phonology of the Macedonian standard language